ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΙΣ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΠΛΑΤΦΟΡΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

4
Aug
2017
4.08.2017

Με τον Ν.4469/2017 δημιουργήθηκε ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Ο εν λόγω μηχανισμός παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να συγκεντρώσουν σε μία διαδικασία το σύνολο των οφειλών που επιθυμούν να ρυθμίσουν, με σκοπό, μέσα από διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές, να καταλήξουν σε μία βιώσιμη λύση που θα επιτρέψει στην επιχείρηση να εξυπηρετήσει τις οφειλές της και παράλληλα να ανακάμψει.

Στον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να υπαχθούν όλων των ειδών οι επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, είτε για ατομικές επιχειρήσεις.

Στους πιστωτές μπορεί να συμπεριλαμβάνεται το δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και ιδιώτες προμηθευτές.

Η αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία, καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας που θα ξεκινήσει να λειτουργεί από 3 Αυγούστου 2017 έως και 31 Δεκεμβρίου 2018.

Εκτός της επιχείρησης και των πιστωτών, στον εξωδικαστικό μηχανισμό συμμετέχει και συντονιστής, ο οποίος αναλαμβάνει να ελέγξει αν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις για την έναρξη της διαδικασίας, καθώς και να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των μερών. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να λάβουν μέρος στη διαδικασία εμπειρογνώμονες, εκτιμητές ακινήτων και φυσικά δικηγόροι που εκπροσωπούν κάποιον από τους συμμετέχοντες.

Στο τέλος των διαπραγματεύσεων και εφόσον τα μέρη που συμμετέχουν καταλήξουν σε συμφωνία, υπογράφεται σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, η οποία επικυρώνεται και από το δικαστήριο.

Ωστόσο, παρά τις θετικές προοπτικές που προσφέρει για τις επιχειρήσεις, ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι ιδιαίτερα περίπλοκος στη λειτουργία του και απαιτεί την τήρηση αυστηρών προθεσμιών και την συγκέντρωση πληθώρας εγγράφων.

Για το λόγο αυτό, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς, στη Law Concept, προκειμένου να:

  • Διαπιστώσουμε εάν η επιχείρησή σας πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό
  • Συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα
  • Καταστρώσουμε το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) και την πρόταση ρύθμισης των οφειλών σας
  • Υποβάλουμε ηλεκτρονικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά έγγραφα
  • Διαχειριστούμε το στάδιο της επικοινωνίας και των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές και τα λοιπά συμμετέχοντα πρόσωπα
  • Ελέγξουμε την τελική συμφωνία και να την υποβάλουμε στο δικαστήριο για επικύρωση