Όροι Χρήσης & Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

O ιστότοπος lawconcept.eu έχει ως αντικείμενο την παροχή πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου σχετικά με τις διαθέσιμες νομικές υπηρεσίες από το δικηγορικό γραφείο με την επωνυμία “Τσιαμούρα & Συνεργάτες” και τον διακριτικό τίτλο “Lawconcept”, με στοιχεία έδρας Λυκαβηττού 19 & Σκουφά, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected] και τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας 210 36 24 524 (στο εξής “Lawconcept”). Ο ιστότοπος δημιουργήθηκε και λειτουργεί βάσει των γενικών αρχών άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος και των αντίστοιχων περιορισμών, όπως αυτοί είναι αποτυπωμένοι στον Κώδικα Δικηγόρων και στον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος. Η πληροφόρηση που παρέχεται στον ιστότοπο είναι ακριβής και όχι παραπλανητική και σέβεται τις θεμελιώδεις αρχές του λειτουργήματος.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού ιστότοπου με τον διακριτικό τίτλο “Lawconcept” ο οποίος λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση lawconcept.eu. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης”) αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και καταχώριση των προσωπικών του δεδομένων για την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου.

Γενικά
Το Lawconcept διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος.

Πληροφορίες
Το Lawconcept δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπο, σε ότι αφορά την ταυτότητα του γραφείου όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ιστότοπου πληροφορίες σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Το Lawconcept, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Ευθύνη
Το Lawconcept στο πλαίσιο των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών από τον ιστότοπο δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει. Ο ιστότοπος παρέχει πληροφορίες ως προς τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από το δικηγορικό γραφείο, βάσει του Κώδικα Δικηγόρων και του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος. Σε καμία περίπτωση το Lawconcept δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ιστότοπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του Lawconcept  και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και η πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία το Lawconcept έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ιστότοπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του Lawconcept ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν τον ιστότοπο του Lawconcept ή  τις υπηρεσίες του ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του Lawconcept ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ιστότοπο δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Newsletters

Τα newsletters, τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) και την παροχή δια θετικής ενέργειας ελεύθερης, συγκεκριμένης, ρητής και εν πλήρει επιγνώσει συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Lawconcept και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το Lawconcept διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές, τηρουμένων των κανόνων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ιστότοπου όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο του Lawconcept για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στο Lawconcept ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

΄Αδεια
O ιστότοπος του Lawconcept, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Σύνδεσμοι
Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο, οδηγούν σε κάποιες περιπτώσεις το χρήστη να μεταβεί από αυτόν (τον ηλεκτρονικό ιστότοπο) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Lawconcept και το Lawconcept δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Το Lawconcept δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Το Lawconcept παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στον ηλεκτρονικό της ιστότοπο, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης αυτού, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στον ιστότοπό του, δεν υποδηλώνει ότι Ττο Lawconcept εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το Lawconcept, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των πελατών του. Η ιστοσελίδα lawconcept.eu είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σας δίνουμε τη δυνατότητα να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που διευκολύνουν την ενημέρωσή σας σε σταθερή βάση σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες του γραφείου μας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (newsletters) και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς βάσει των ισχυόντων κανόνων Προστασίας των προσωπικών Δεδομένων.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα του Lawconcept, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια  της συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας στην παρούσα ιστοσελίδα, δια της οποία μας παρέχετε με θετική ενέργεια την ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητής και εν πλήρει επιγνώσει συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Γενικά
Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το Lawconcept, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με τον ιστότοπο και τo δικηγορικό, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τις δραστηριότητες του γραφείου. Οι πληροφορίες που συλλέγει το Lawconcept μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν τον αριθμό επισκεψιμότητας της και να διευκολύνουν την επικοινωνία του χρήστη με το γραφείο. Το Lawconcept δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το γραφείο με την επωνυμία “Τσιαμούρα & Συνεργάτες ” τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

Συγκέντρωση πληροφοριών

Ο ιστότοπος του Lawconcept σχεδιάστηκε έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να στείλουν email στο “[email protected]”, ή/και να ζητήσουν να λαμβάνουν σε τακτική βάση ενημερωτική αλληλογραφία για τις υπηρεσίες και δραστηριότητες του γραφείου.

Χρήση των Πληροφοριών. Το Lawconcept συλλέγει στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου το γραφείο να απαντήσει σε ερωτήματα που ο χρήστης θα αποστέλλει Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Το Lawconcept κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την απάντηση σε ερωτήματά σας και την ενημέρωσή σας για υπηρεσίες και δραστηριότητες του γραφείου.


Πρόσβαση στις Πληροφορίες. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από το Lawconcept για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Lawconcept απαιτεί από τους υπαλλήλους, συνεργάτες  του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε πλήρη εναρμόνιση με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία αλλά και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Σε καμία άλλη περίπτωση Lawconcept δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με θετική ενέργεια παρεχόμενη συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση σχετικής δικαστικής απόφασης).

Cookies

Ο ιστότοπος του Lawconcept έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως του Lawconcept να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και να συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να σας εξυπηρετούμε αποτελεσματικά, ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών (Δικαίωμα στη Λήθη)

Ο ιστότοπος του Lawconcept επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί σε αυτόν. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, ο ιστότοπος του Lawconcept θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το Lawconcept θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το Lawconcept μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, σε πλήρη εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Περιοδικές Αλλαγές

Συνεχώς το Lawconcept επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του και τις παρεχόμενες πληροφορίες και γι΄ αυτό το λόγο θα ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το Lawconcept

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.