Νέες εταιρικές μορφές

  • εταιρείες “startups”
  • κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
  • συμβουλευτική καθοδήγηση και συμμετοχή στις διαδικασίες διαμόρφωσης, λειτουργίας και διευθέτησης παραμέτρων των νέων επιχειρηματικών και εταιρικών μοντέλων δράσης.
  • εύρεση funds – “αγγέλων”
  • παροχή νομικής βοήθειας και συμβουλών σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο, τις διαδικασίες ίδρυσης-σύστασης, τη λειτουργία, την εταιρική ευθύνη, τις περιατέρω επενδύσεις