Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης

5
Mar
2020
5.03.2020

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

H υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) είναι μια νέα προδικαστική διαδικασία. Σε αυτήν υπάγονται οι κάτωθι υποθέσεις:

α) Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από κάποιες ρητές εξαιρέσεις (έναρξη ισχύος για τις αγωγές που κατατίθενται από 15.01.2020)

β) όλες οι διαφορές της τακτικής διαδικασίας που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου (έναρξη ισχύος για τις αγωγές που κατατίθενται από 15.03.2020)

γ) οι διαφορές για τις οποίες προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα Διαμεσολάβησης σε έγγραφη συμφωνία των μερών (έναρξη ισχύος από τη δημοσίευση του νόμου ήτοι από 30.11.2019)

.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις για το παραδεκτό της συζήτησης της αγωγής που τυχόν θα ασκηθεί, κατατίθεται μαζί με τις προτάσεις της συζήτησης της υπόθεσης πρακτικό της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης

Η διαδικασία συνοπτικά είναι η κάτωθι:

  • Αρχικά το επισπεύδον μέρος απευθύνεται σε Διαμεσολαβητή. Στην συνέχεια ο Διαμεσολαβητής επικοινωνεί με την άλλη πλευρά για να βεβαιωθεί η συμφωνία ως προς το πρόσωπό του.

  • Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία ή διαφωνήσουν ως προς το πρόσωπο του προτεινόμενου διαμεσολαβητή, τότε το ειδικό Μητρώο που τηρείται ανά Πρωτοδικείο επιλέγει διαμεσολαβητή της περιφέρειας του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της διαφοράς.

  • Έπειτα το επισπεύδον μέρος αποστέλλει εγγράφως στον ορισθέντα Διαμεσολαβητή Αίτημα προσφυγής στη Διαδικασία

  • Στη συνέχεια ο Διαμεσολαβητής επικοινωνεί με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά με τα μέρη για τον ορισμό ημερομηνίας και τόπου διεξαγωγής της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας της διαμεσολάβησης, γνωστοποιεί εγγράφως τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα στα μέρη πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την Υ.Α.Σ.. Η Υ.Α.Σ. λαμβάνει χώρα εντός 20ημέρου από την αποστολή στον Διαμεσολαβητή του αιτήματος προσφυγής στη διαδικασία (ή 30 ημερών αν κάποιο από τα μέρη είναι κάτοικος εξωτερικού)

  • Η Υ.Α.Σ. έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα, δεν τηρούνται πρακτικά (εφαρμογή 4, 6 και 7 του άρθρου 5)

  • Τα μέρη παρίστανται υποχρεωτικά μετά του Δικηγόρου τους

  • Μετά το πέρας της Υ.Α.Σ. συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον Διαμεσολαβητή και όλους τους συμμετέχοντες, όπου εκτός των άλλων αναφέρεται υποχρεωτικά ο τρόπος γνωστοποίησης της Υ.Α.Σ. και η συμμετοχή των μερών.

  • Το Δικαστήριο (που ήθελε επιληφθεί της υπόθεσης) δύναται να επιβάλει στο μέρος που δεν προσήλθε στην Υ.Α.Σ. χρηματική ποινή, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από εκατό (100) ευρώ και μεγαλύτερη από πεντακόσια (500) ευρώ

  • Αν τα μέρη μετά το πέρας της Υ.Α.Σ. συναποφασίσουν να υπαγάγουν τη διαφορά τους στη Διαμεσολάβηση, συντάσσεται έγγραφο συμφωνίας υπαγωγής και ακολουθείται η διαδικασία Διαμεσολάβησης του άρθρου 5 (υποχρέωση ολοκλήρωσης εντός σαράντα (40) ημερών με δυνατότητα παράτασης)