Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα ΕιρΑθηνών 1428/2015

12
Sep
2016
12.09.2016

Ο αιτών, συνταξιούχος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα περί τα 1.000,00 ευρώ μηνιαίως, ιδιόκτητη κατοικία αντικειμενικής αξίας 67.104,85 ευρώ και συνολική οφειλή 180.387,000 ευρώ πέτυχε κούρεμα 109.971,00 ευρώ. Συγκεκριμένα, ορίστηκε πως θα αποπληρώσει το τελικό ποσό των 70.416,00 ευρώ σε βάθος είκοσι πέντε ετών, με παράλληλη προστασία της κύριας κατοικίας του. Υπογραμμίστηκε πως μεταξύ των λόγων που οδήγησαν στην υπερχρέωση του αιτούντος συγκαταλέγεται η επιθετική στρατηγική των πιστωτικών ιδρυμάτων για την προώθηση των πιστωτικών προϊόντων τους μέσω καταιγιστικών διαφημίσεων και πρακτικών που σχεδόν επέβαλε στους καταναλωτές τη λήψη καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών, ενώ επισημαίνεται πως οι πιστώτριες τράπεζες είχαν τη δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική του συμπεριφορά και τα εισοδήματά του δεδομένου ότι ο αιτών προσκόμισε πλήρη στοιχεία των εισοδημάτων και της περιουσίας του. Όπως άλλωστε αναφέρεται και ρητά στην εν λόγω απόφαση έχει θεσμοθετηθεί και νομοθετικά ο λεγόμενος “υπεύθυνος δανεισμός” με την οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να παρέχουν επαρκείς εξηγήσεις στον καταναλωτή και να αξιολογούν την πιστοληπτική του ικανότητα πριν την παροχή οποιουδήποτε προϊόντος.