Περί σημάτων ο λόγος

2
Apr
2020
2.04.2020

 

Δημοσιεύτηκε στις 19-03-2020, ο νέος νόμος 4679/2020, ο οποίος αντικαθιστά τον προ ισχύσαντα νόμο περί σημάτων.

Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι κάτωθι:

  1. Αλλαγές στα τέλη

α. κατάθεση σήματος, που υποβάλλεται έγχαρτα, εκατόν είκοσι (120) ευρώ,

β. κατάθεση σήματος, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, εκατό (100) ευρώ,

γ. για κάθε επιπλέον κλάση, είκοσι (20) ευρώ,

δ. κατάθεση σήματος από μετατροπή σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνούς καταχώρισης ή από διαίρεση δήλωσης σήματος σε περισσότερα μέρη, εκατόν πενήντα (150) ευρώ,

ε. κάθε επιπλέον κλάση, είκοσι (20) ευρώ, στ. παράταση προστασίας σήματος, που υποβάλλεται έγχαρτα, εκατόν δέκα (110) ευρώ,

ζ. παράταση προστασίας σήματος, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενενήντα (90) ευρώ,

η. κάθε επιπλέον κλάση, είκοσι (20) ευρώ,

θ. μεταβίβαση σήματος, ενενήντα (90) ευρώ, ι. παραχώρηση άδειας χρήσης, ενενήντα (90) ευρώ,

ια. εγγραφή εμπράγματων δικαιωμάτων, σαράντα (40) ευρώ,

ιβ. έλεγχος και διαβίβαση διεθνούς αίτησης, δεκαπέντε (15) ευρώ,

ιγ. αντικατάσταση εθνικού σήματος από διεθνή καταχώριση, εκατόν δέκα (110) ευρώ,

ιδ. κατάθεση προσφυγών, ανακοπών, παρεμβάσεων και αιτήσεων ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, εβδομήντα (70) ευρώ,

ιε. παράβολο συζήτησης ανακοπών, προσφυγών, παρεμβάσεων και αιτήσεων ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, σαράντα (40) ευρώ,

ιστ. επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, εκατόν δέκα (110) ευρώ,

ιζ. έκδοση αντιγράφου σήματος, ένα (1) ευρώ.

 

  1. Κατοχύρωση μη παραδοσιακών σημάτων

 Ο νέος Νόμος διευρύνει πλέον τα σήματα που δύναται να κατατεθούν προβλέποντας τη δυνατότητα πολλαπλών μορφών καταχώρησης, εισάγοντας επιπλέον τον θεσμό του  «σήματος πιστοποίησης».

Έτσι  οι δυνατές μορφές αναπαράστασης ενός σήματος είναι  α) λεκτικό σήμα β) απεικονιστικό σήμα, γ) σήμα τρισδιάστατου σχήματος, δ) σήμα θέσης, ε) σήμα μοτίβου, στ) σήμα χρώματος, ζ) σήμα κίνησης, στ) ηχητικό σήμα,  η) ολογραφικό σήμα και θ) οπτικοακουστικό σήμα.

Σήματα πιστοποίησης

Ο Νόμος εισάγει το νέο θεσμό των «σημάτων πιστοποίησης», τα οποία καλούνται και «σήματα εγγύησης» της ποιότητας.

Πρόκειται για σήματα που επιτελούν λειτουργία όχι προέλευσης, αλλά ποιότητας – δηλαδή είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πιστοποιούνται από τον δικαιούχο του σήματος, όσον αφορά στο υλικό, τον τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, την ποιότητα, την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά, με εξαίρεση τη γεωγραφική προέλευση, από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν έχουν την ανωτέρω πιστοποίηση.

 

  1. Δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 O νέος Νόμος προβλέπει ότι, με στόχο την ενημέρωση του κοινού, οι αποφάσεις που αφορούν την προσβολή σήματος μπορούν να δημοσιεύονται, πέρα από τα μέσα ενημέρωσης, και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

  1. Αυτεπάγγελτη έρευνα στο μητρώο σημάτων

 Ο Ερευνητής της διεύθυνσης σημάτων, εντοπίζει τα κατά την κρίση του σημεία τα οποία φέρουν ομοιότητες με προγενέστερα σήματα και υποχρεούται να ενημερώσει τον δικαιούχο του προγενέστερου σήματος με κάθε πρόσφορο μέσο.

  1. Δυνατότητα Άσκησης Ανταγωγής ή Ανταίτησης ασφαλιστικών μέτρων για έκπτωση ή ακυρότητα σήματος.

O νέος νόμος θεσπίζει την  δυνατότητα κατάθεσης ανταγωγής στα αστικά ή ποινικά δικαστήρια  με αίτημα την έκπτωση ή ακυρότητα του σήματος στην οποία στηρίζεται η αγωγή. Με άλλα λόγια, σε περίπτωση που ο εναγόμενος για προσβολή σήματος μπορεί να υποβάλλει σχετική αίτηση είτε στη ΔΕΣ, είτε στα πολιτικά δικαστήρια.

Επιπρόσθετα προβλέπεται και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 42, όπου το αίτημα για απόδειξη της χρήσης υποβάλλεται προφορικά κατά τη συζήτηση, ενώ στη φαρέτρα του δικαιούχου εξακολουθεί να υφίσταται, αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης  ή της προσωρινής απόδοσης των εμπορευμάτων που φέρουν σημείο του προσβαλλόμενου σήματος, προκειμένου να εμποδιστεί́ η είσοδος ή η κυκλοφορία τους στο δίκτυο εμπορικής διανομής.

 

  1. Υπαγωγή διαμεσολάβησης ενώπιον της ΔΕΣ

Στο πλαίσιο προώθησης των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα για προαιρετική και οικειοθελή διαμεσολάβηση σε υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων μεταξύ ιδιωτών. Ειδικότερα, μπορεί να υποβληθεί από τα μέρη κοινή αίτηση διαμεσολάβησης οποτεδήποτε μετά την κατάθεση ανακοπής, αίτησης έκπτωσης ή ακυρότητας και παρέμβασης. Η αίτηση κατατίθεται στη Διεύθυνση Σημάτων και διαβιβάζεται στη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων. Αν υποβληθεί κοινή αίτηση διαμεσολάβησης, η διαδικασία ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων αναστέλλεται.

 

7.   Έναρξη ισχύος

O νόμος έχει αναδρομική ισχύ για τις δηλώσεις κατάθεσης σημάτων, τις ανακοπές και τις αιτήσεις έκπτωσης ή ακυρότητας που κατατέθηκαν από 14.01.2019 και εξής.