ΙΚΕ, μια νέα και δημοφιλής εταιρεία. Γιατί να την προτιμήσω;

3
Mar
2020
3.03.2020

Τι είναι η ΙΚΕ;

Η ΙΚΕ(Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) είναι μία σχετικά νέα και δημοφιλής μορφή εταιρείας.

Η σύσταση γίνεται γρήγορα και οικονομικά μέσω της υπηρεσίας μίας στάσης του ΓΕΜΗ. Μπορούν να συμμετέχουν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Η απλότητα στην ίδρυση και λειτουργία της δίνει μεγάλη ευελιξία στις νεοφυείς επιχειρήσεις ΙΚΕ startups.

Γιατί να προτιμήσω την ΙΚΕ;

 • Ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ.
 • Η σύσταση γίνεται γρήγορα και οικονομικά.
 • Δεν υπάρχουν έξοδα συμβολαιογράφου.
 • Τα τέλη σύστασης είναι πολύ μικρά.
 • Τα εταιρικά έγγραφα μπορούν να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα της Ε.Ε.
 • Οι συνελεύσεις μπορούν να γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης.
 • Οι τροποποιήσεις μπορούν να γίνονται με ιδιωτικό έγγραφο
 • Οι εταίροι δεν ευθύνονται δια της προσωπικής τους περιουσίας.

Τι έγγραφα χρειάζονται για την σύσταση ΙΚΕ;

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση – Εξουσιοδότηση στο ΓΕΜΗ

2. Καταστατικό σύστασης, πρωτότυπο και υπογεγραμμένο

3. Φωτοτυπίες αστυνομικών ταυτοτήτων των εταίρων (Διαβατήριο σε ισχύ για πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ, Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής για πολίτες κράτους εκτός ΕΕ)

4. Έντυπα μητρώου της εφορίας συμπληρωμένα (Έντυπο Μ3, Έντυπο Μ7 και όπου απαιτείται Μ6 και Μ8)

5. Υπεύθυνη δήλωση διαχειριστή μη εταίρου

 • Για εταίρο ΙΚΕ και ΕΠΕ

Ακριβές αντίγραφο Γενικής Συνέλευσης για τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία, υπογεγραμμένο από το διαχειριστή

 • Για εταίρο ΟΕ και ΕΕ

Υπεύθυνη δήλωση από όλους τους εταίρους για τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία.

 • Για εταίρο Α.Ε.
 1. Ανακοίνωση σύστασης ΓΕΜΗ.
 2. Ανακοίνωση τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Ανακοίνωση από την οποία να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση.
 4. Αντίγραφο πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρείας.
 • Για εταιρεία με Αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο
 1. Αντίγραφο καταστατικού
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει χορηγηθεί ελληνικό ΑΦΜ στο αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα
 4. Βεβαίωση τελευταίου τριμήνου από την οποία να προκύπτει τουλάχιστον ο αριθμός εγγραφής του σε αυτό και ότι δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης-εκκαθάρισης, πτώχευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών του.