Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών

14
May
2018
14.05.2018

Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών

Οι δυνατότητες

Για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών υπάρχουν σήμερα τρεις δυνατές επιλογές:

 • η πρώτη αφορά τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό του Νόμου 4469/2017 για επιχειρήσεις.
 • η δεύτερη την απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων μέχρι 50.000 (υπ΄ αριθμ. 130060/2017 ΚΥΑ)
 • και η τρίτη είναι η σχετικά πρόσφατη διαδικασία ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι 50.000 ευρώ.

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός του Ν. 4469/2017 — Βασικά σημεία

 • αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά όχι ελεύθερους επαγγελματίες.
 • καταλαμβάνει οφειλές προς τις τράπεζες με τουλάχιστον τρίμηνη καθυστέρηση και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο (Εφορία, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κλπ), οι οποίες έχουν γεννηθεί μετά τις 31/12/2016.
 • είναι δυνατή η υπαγωγή εφόσον οι οφειλές υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ.
 • οι ατομικές επιχειρήσεις, Ο.Ε. ή Ε.Ε. πρέπει να παρουσιάζουν θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μια τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης. Οι Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Α.Ε. πρέπει σε μια τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης να έχουν θετικό αποτελέσµα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων θετική καθαρή θέση.
 • φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον μηχανισμό, με υποχρέωση συνυποβολής αίτησης και από τους λοιπούς συνοφειλέτες συμπεριλαμβανομένων και των εγγυητών. Μαζί με την αίτηση κατατίθενται και μια σειρά από απαραίτητα έγγραφα.
 • η αίτηση υπαγωγής κοινοποιείται στο σύνολο των πιστωτών και ξεκινά η διαδικασία διαπραγμάτευσης.
 • εφόσον υπάρξει επιτυχία των διαπραγματεύσεων, η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών μπορεί να επικυρωθεί και από το Πολυμελές Πρωτοδικείο.
 • δυνατότητα υπαγωγής θα υπάρχει μέχρι και το τέλος του 2018

Η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων μέχρι το ποσό των 50.000 ευρώ

Η συγκεκριμένη διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο του βασικού Εξωδικαστικού Μηχανισμού και έχει ως στόχο να διευκολύνει και να επιταχύνει τη ρύθμιση για επιχειρήσεις με σχετικά μικρές οφειλές (έως 50.000 ευρώ).

Για να χαρακτηριστεί κάποιος οφειλέτης ως βιώσιμος και να μπορεί να υπαχθεί στην τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης απαιτείται:

 • θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις.
 • ο λόγος του συνόλου των οφειλών (μετά την αφαίρεση τόκων υπερημερίας, ποσοστών από τυχόν φορολογικά πρόστιμα και ποσοστών προσαυξήσεων για οφειλές προς το δημόσιο) προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να είναι ίσος ή μικρότερος του 8.

Μετά την υποβολή της αίτησης δημιουργείται πρόταση και αντιπροτάσεις από τους πιστωτές με τυποποιημένο τρόπο βάσει των ακόλουθων κανόνων:

 • αφαιρούνται οι τόκοι υπερημερίας, ποσοστά από τυχόν φορολογικά πρόστιμα και ποσοστά προσαυξήσεων για οφειλές προς το δημόσιο.
 • καταβάλλονται ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις ύψους τουλάχιστον 50 ευρώ
 • για το δημόσιο οι συνολικές μηνιαίες δόσεις δεν γίνεται να υπερβαίνουν τις 120 και για τους ιδιώτες πιστωτές τις 24

Ρύθμιση Οφειλών προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Πρόκειται για τη μοναδική ρύθμιση η οποία αφορά φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά όχι πτωχευτική ικανότητα. Ιδανικός τρόπος για να ρυθμίσουν τις σχετικές οφειλές τους ελεύθεροι επαγγελματίες όπως ιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, καλλιτέχνες κλπ.

Απαιτείται οι αιτούντες:

 • να έχουν κάνει έναρξη εργασιών
 • να έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα
 • να έχουν θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων εφόσον τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή καθαρή θετική θέση εφόσον τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
 • να μην έχουν διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα ή σε τέτοια περίπτωση να υποβάλουν εκ νέου αίτηση έναρξης εργασιών πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση.
 • να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φορολογικά ή οικονομικά αδικήματα
 • να μην υπερβαίνουν οι συνολικές οφειλές τους ανά πιστωτή το ποσό των 50.000 ευρώ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • οι οφειλές τους προς του ΦΚΑ να έχουν γεννηθεί μέχρι την 31/12/2016

Εφόσον ολοκληρωθεί η υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση, παύει ο τοκισμός και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, χορηγούνται ενημερότητες και αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά της περιουσίας του οφειλέτη/οφειλέτριας.