Αγορά ακινήτου στην Ελλάδα από Κυπριακή Εταιρεία 

4
Mar
2020
4.03.2020

Αγορά ακινήτου στην Ελλάδα από Κυπριακή Εταιρεία 

 • Αρχικά απαιτείται η χορήγηση ΑΦΜ για την εταιρεία και για τα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν σε αυτήν

 • Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την απόδοση του Α.Φ.Μ. για νομικά πρόσωπα είναι η Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών

 • Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την απόδοση του Α.Φ.Μ. για φυσικά πρόσωπα είναι η Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού

Τα δικαιολογητικά, για την απόδοση ΑΦΜ είναι τα ακόλουθα:

 1. Φορολογικό έντυπο Μ3 (μόνο για νομικά πρόσωπα)

 2. Φορολογικό έντυπο Μ1 (μόνο για φυσικά πρόσωπα)

 3. Φορολογικό έντυπο Μ7

 4. Φορολογικό έντυπο Μ9 (μόνο για νομικά πρόσωπα)

 5. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού – χωρίς apostille

 6. Good standing certificate χωρίς apostille

 7. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για τον διορισμό φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα, με ρητή αναφορά στον λόγο διορισμού του – αγορά ακινήτου – με σφραγίδα apostille ή Πληρεξούσιο που έχει συνταχθεί και υπογραφεί ενώπιον Ελληνικής Προξενικής Αρχής – με σφραγίδα apostille

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 από τον Φορολογικό Εκπρόσωπο,

 με την οποία θα δηλώνει α) ότι αποδέχεται τον διορισμό του, β) την νομική μορφή του αλλοδαπού νομικού προσώπου, τον αριθμό των μελών της και την ιδιότητά    του γ)την έδρα της εταιρείας στην αλλοδαπή, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την διεύθυνση αλληλογραφίας στην Ελλάδα δ) τα στοιχεία του ακινήτου ε) ότι θα  προσκομίσει συμβόλαιο αγοράς

 1. Αντίγραφο του διαβατηρίου/ταυτότητας του φορολογικού εκπροσώπου

 2. Εξουσιοδότηση (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή)Για την περίπτωση τα ως άνω δικαιολογητικά έγγραφα θα υποβληθούν από το τρίτο πρόσωπο ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.


Για φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία σε τρίτη χώρα απαιτούνται επιπλέον τα κάτωθι:

 • επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης χορήγησης άδειας διαμονής στην Ελλάδα

 • θεωρημένο αντίγραφο της σχετικής θεώρησης του διαβατηρίου

Η Εταιρεία θα είναι υπόχρεη

 • σε καταβολή του ΦΜΑ

 • σε καταβολή ετησίως του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) , εκτός αν εμπίπτει στις απαλλαγές του Ν.3091/2002

 • και σε καταβολή του ειδικού φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας του ακινήτου, καθώς πρόκειται για εταιρεία με έδρα στην Κύπρο, δηλαδή σε Κράτος με Προνομιακό Φορολογικό Καθεστώς του άρθρου 65 του ΚΦΕ [ΠΟΛ.1173/2017], η οποία αποκτά εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο στην Ελλάδα.

 • σε καταβολή τελών μεταγραφής του συμβολαίου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 • Ο Νόμος δεν προβλέπει για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που θέλουν να αποκτήσουν ακίνητο στην Ελλάδα υποχρέωση να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό σε Ελληνική Τράπεζα είτε για την πληρωμή του τιμήματος αγοράς είτε για την πληρωμή των σχετικών φόρων και τελών .

 • Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο που βρίσκεται σε μία χώρα της Ζώνης SEPA (Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ), μεταξύ των οποίων είναι και Κύπρος, η πληρωμή των φόρων και τελών δύναται να γίνει μέσω «SEPA Credit Transfer σε Eυρώ», εφόσον υπάρχει Ειδικός Κωδικός Πληρωμής/Ταυτότητα Οφειλής

 • Η διαδικασία για το άνοιγμα μπορεί να διαρκέσει έως ένα (1) μήνα.

 • Δεν δύναται να εξουσιοδοτηθεί (με εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο) τρίτο πρόσωπο να προβεί στις ως άνω ενέργειες, αλλά μπορούν να γίνουν μόνο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή άλλο διοικητικό όργανο ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο από την εταιρεία.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα από κυπριακή εταιρεία είναι τα κάτωθι:

 • Καταστατικό σύστασης και τροποποιήσεις αυτού με βεβαίωση καταχώρησης από την Αρμόδια Αρχή χωρίς apostille

 • Πιστοποιητικό συστάσεως από Έφορο Εταιριών Κύπρου – χωρίς apostille

 • Πρόσφατα (εκδοθέντα το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής τους στην Τράπεζα) πιστοποιητικά περί μετόχων και διευθυντών από Έφορο Εταιριών Κύπρου – χωρίς apostille

 • Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) πιστοποιητικό Εφόρου Εταιριών Κύπρου, σχετικά με τη νόμιμη ίδρυση και τη σημερινή κατάσταση της εταιρίας – χωρίς apostille

 • Απόφαση των διευθυντών της εταιρίας ή άλλο έγκυρο έγγραφο σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρίας με την Τράπεζα

 • Πληρεξούσιο εκδοθέν κατόπιν της ως άνω αποφάσεως των διευθυντών σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρίας με την Τράπεζα με apostille

Για την σύνταξη του συμβολαίου αγοράς θα χρειαστούν:

 • Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ

 • Καταστατικό σύστασης και τροποποιήσεις αυτού με βεβαίωση καταχώρησης από την Αρμόδια Αρχή χωρίς apostille

 • Πιστοποιητικό συστάσεως από Έφορο Εταιριών Κύπρου – χωρίς apostille

 • Πιστοποιητικό έδρας της εταιρείας – χωρίς apostille

 • Πρόσφατα (εκδοθέντα το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής τους στην Τράπεζα) πιστοποιητικά περί μετόχων, γραμματέα και διευθυντών από Έφορο Εταιριών Κύπρου – χωρίς apostille

 • Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) πιστοποιητικό Εφόρου Εταιριών Κύπρου, σχετικά με τη νόμιμη ίδρυση και τη σημερινή κατάσταση της εταιρίας – χωρίς apostille

 • Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, περί της αγοράς του ακινήτου ή της συμμετοχής στον πλειστηριασμό και ορισμού εκπροσώπου με apostille

 • Για την περίπτωση αγοράς πλειστηριαζόμενου ακινήτου, απαιτείται και Ειδικό Πληρεξούσιο προς το τρίτο πρόσωπο που θα χειριστεί και γενικά θα εκπροσωπήσει την Εταιρεία στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό –με apostille